Issue 2/2010

NISPEZ presents

Knovel

PREDSTAVUJE   V tomto čísle predstavujeme elektronickú kolekciu Knovel Library sprístupňovanú v rámci národného projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je PhDr. Marta Sakalová zo Žilinskej...

NISPEZ presents

Slovenská digitálna knižnica. Detašované pracovisko SNK, Vrútky

Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie (EÚ) stala zároveň členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu...

Introducing

Nové digitalizačné technologické prírastky v bratislavskej Univerzitnej knižnici

Technické vybavenie odboru digitalizácie  v Univerzitnej knižnici v Bratislave je neustále na vzostupe. V posledných mesiacoch sme k nášmu doterajšiemu vybaveniu, ktoré pozostávalo zo...

From abroad

CONTENTdm od OCLC pomáha sprístupňovať špeciálne zbierky na internete

Russ Hunt Product Specialist · OCLC (UK) Ltd  Birmingham, United Kingdom uss.hunt@oclc.org preklad článku (Mgr. Daniela Tóthová) Impressive Spanish map collection visible worldwide Until...

Introducing

CONTENTdm od OCLC pomáha sprístupňovať špeciálne zbierky na internete (preklad)

Russ Hunt (russ.hunt@oclc.org) Impozantná španielska zbierka máp je prístupná pre každého Ak si chcel niekto do roku 2007 prezrieť obrovskú zbierku viac ako 300 000 máp a 250 000 leteckých...

NISPEZ presents

Digitalizácia v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Digitalizáciu dokumentov v podmienkach Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči (ďalej SKN) môžeme rozdeliť na digitalizáciu textových a zvukových dokumentov. Pre našu knižnicu je to...

NISPEZ presents

Štátne archívy SR a digitalizácia

Organizácia slovenského archívnictva Sústavu archívov v Slovenskej republike tvoria verejné archívy a súkromné archívy. Verejné archívy sú štátne ústredné archívy (Slovenský...

NISPEZ presents

Digitalizácia a galérie. Výzvy, očakávania, skúsenosti, nástrahy

Pred pár rokmi slovo „digitalizácia“ zaváňalo cudzokrajnosťou, elitárstvom. Neskôr zovšednelo, digitálne fotoaparáty, kamery, televízne vysielanie termín spropagovali a dnes, keď sa...

NISPEZ presents

Digitalizácia deň po

Úvodom Spojenie „deň po“ poznáme predovšetkým z katastrofických filmov zobrazujúcich nezávideniahodný osud tých, čo prežili katastrofu. Ak by sme tento scenár aplikovali na prípad...

NISPEZ presents

Nevyhnutné podmienky pri tvorbe digitálnych knižníc

Čo robíme v pamäťových a fondových inštitúciách? Pamäťové a fondové inštitúcie (ďalej PFI) sa v svojej činnosti zameriavajú predovšetkým na získavanie, ochranu, spracovanie a...

From seminars and conferences

EoD Culture. Európska sieť pre digitalizáciu kníh na objednávku

Úvod Projekt EoD sa zameriava na splnenie veľmi dôležitej úlohy, ktorou je zabezpečenie ľahkej dostupnosti historickej literatúry. Na efektívne dosiahnutie stanovených cieľov sa široko a...

From abroad

Staré mapy online

...

From abroad

Národní úložiště šedé literatury - digitální repozitář a centrální vyhledávací rozhraní

Projekt Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) se začal realizovat díky podpoře Ministerstva kultury České republiky v rámci programových projektů výzkumu a vývoje jako...

From abroad

Vytváření digitálních sbírek v Greenstone

Základní pojmy a nástroje V systému Greenstone se sbírkou nazývá množina dokumentů různých typů, které byly převedeny do jednotné struktury, nad nimiž byly vytvořeny indexové...

NISPEZ presents

Digitalizácia pamiatkového fondu Slovenska

Digitalizácia je už niekoľko rokov prioritnou témou kultúrnej politiky Európskej únie a osvojilo si ju už aj Slovensko. Základným dokumentom, ktorý je momentálne určujúcim pre ďalší...

From abroad

Registr digitalizace.cz

I. Úvod Registrdigitalizace.cz je projekt, na jehož vývoji se podílí společně Knihovna Akademie věd České republiky[1], Národní knihovna České republiky[2] a soukromá společnost...

From abroad

Recenzia publikácie Informační zdroje v odborné literatuře

Recenzia knihy VYMĚTAL, Ján. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 436 s. ISBN 978-80-7357-520-5 Publikácia Informační zdroje v odborné literatuře je...

Infomix

Infomix

Adoptuj si študenta! IFLA  – Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií vyhlásila na rok 2010 program s názvom Adoptuj si študenta. Cieľom programu je...

NISPEZ presents

TOP WebLib 2009

  Ani v tomto roku sa profesionálna knihovnícka verejnosť nemohla zaobísť bez tradičnej súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib, ktorú už po šiestykrát zorganizoval...

Introducing

Digitalizácia slovenských textov a ich využitie v Slovenskom národnom korpuse

Slovenský národný korpus ako oddelenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave i elektronická databáza vnútorne štruktúrovaného a uceleného súboru jazykových dát vznikol v...

Introducing

Databáza grantových projektov univerzity v knižnično-informačnom systéme

V roku 2009 Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB) postupne uviedla do prevádzky elektronickú evidenciu projektov UMB. Podmienky evidencie grantových...

Introducing

EBSCO - Information to Inspiration

Na stránkach časopisu ITlib sme doteraz predstavili našu spoločnosť a jej rozsiahlu ponuku na podporu modernej knižnice. Naše služby zahrnujú všetko, počnúc nástrojmi na spravovanie...

Introducing

Riešenia pre knižnice s voľne prístupným fondom

Ochrana fondu – efektívne, diskrétne a dlhodobo Vo svete sa už takmer 40 rokov vyvíjajú bezpečnostné systémy určené pre knižnice, ktoré zohľadňujú špecifiká danej oblasti. Ich...

Speech

Príhovor

  Mgr. Norbert Végh Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vegh@skn.sk   Digitalizácia a knižnice „Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do...

Main Articles

Štúdia uskutočniteľnosti. Operačný program Informatizácia spoločnosti

Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 ako základný dokument o národnej stratégii rozvoja a programovania pomoci z fondov EÚ vymedzuje 11 operačných programov....

Main Articles

Manuscriptorium a nové trendy v digitálním zpřístupnění písemného a dokumentárního dědictví

1. Úvod Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com) vzniklo roku 2003 v návaznosti na evropský projekt MASTER (Manuscript Access through Standard for Electronic Records –...