Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Prečo by aj (budúci) znalostní pracovníci, experti a výskumníci mali čítať beletriu: kultúrnocivilizačné kontexty výsledkov jedného výskumu /Future Knowledge Workers, Experts and Scientists should read Fiction: Results of the Reading Research ...

Autori: Pavol Rankov; Ľudmila Hrdináková
Číslo: 2/2018 -
Rubrika: Hlavné články/ Main Articles
Kľúčové slová: znalostná spoločnosť, knihovnícka profesia, informačná gramotnosť, čitatelia a používatelia, literatúra

 

V roku 2017 bola Slovenská asociácia knižníc gestorom reprezentatívneho výskum mládeže, ktorý ukázal, že až 38,9 % žiakov nečíta beletriu (55,2 % chlapcov a 22,8 % dievčat). V posledných ročníkoch základnej školy nečíta beletriu 40,6 %, v druhých ročníkoch odborných škôl 46,4 % a gymnázií 23,9 %. Aj medzi mladými používateľmi verejných knižníc je až 18,3 % nečitateľov beletrie. Pritom však vieme, že čítanie fikcie spoluvytvára prosociálne a morálne správanie (Nünning), zvyšuje schopnosť empatie (Mar a kol.). Literárne príbehy poskytujú kontexty, vďaka ktorým sa čitateľ učí myslieť kauzálne (Nelson) a abstraktne (Rowe). Čítanie umeleckej literatúry autori považujú za „kráľovskú disciplínu“ čitateľstva, a to obzvlášť v období pubescencie a adolescencie.

 


 

In 2017 the Slovak Library Association carried out representative research of the Slovak youth. 38,9% of pupils don´t read fiction at all: 55,2% of boys and 22,8% of girls Fiction nonreaders make up 40,6% in primary schools, 46% in vocational schools and 23,9% in high schools. Even 18,3% of young library users don´t read fiction. However. the authors of the paper appreciate fiction reading as the „royal discipline“ of reading, notably in pubescence and adolescence. Fiction reading creates pro-social and moral behavior (Nünning), and supports empathy (Mar at al). Stories offer contexts for causal thinking (Nelson) and abstract thinking (Rowe).

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR