Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

3D tlač v Hornozemplínskej knižnici / 3d print in Hornozemplínska knižnica

Autor: Emília Antolíková
Číslo: 3/2017 -
Rubrika: Knižnice / Libraries
Kľúčové slová: knižnice

Verejné knižnice už nie sú len miestami požičiavania kníh. Stávajú sa miestom vzdelávania a centrom komunity. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou od marca 2016 prezentuje v knižnici 3D tlač. Príspevok prezentuje prvé skúsenosti s 3D tlačiarňou v knižnici.


3D print in Hornozemplínska knižnica

Public libraries are not only places of lending of books. Become a place of education and a center of the community. Hornozemplínska library in Vranov nad Toplou from march 2016 presents in the library 3D printing. This report descibes the first experience with 3D printer in the library.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR