Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Súčasné trendy v digitalizácií a sprístupňovaní digitalizovaného obsahu v bratislavskej Univerzitnej knižnici / Current trends in digitization and access to digitized content the University library in Bratislava

Autor: Tomáš Fiala
Číslo: 1/2017 - mobilné aplíkácie v knižniaciach
Rubrika: Digitálny obsah /Digital content
Kľúčové slová: digitalizácia, knižnice, digitálny obsah

Autor sa v článku zaoberá digitalizáciou knižných dokumentov, manažmentom digitalizačných projektov, spracovaním digitalizovaných dát, sprístupnením digitalizovaného obsahu a jeho archiváciou. Predstavuje Odbor digitalizácie v bratislavskej Univerzitnej knižnici        a informuje o jeho aktivitách, službách a procesoch.


Current trends in digitization and access to digitized content the University library in Bratislava

The University Library in Bratislava (UKB) has launched a major multi-year effort in digitization. It comprises of document digitization, managing multiple digitization projects, post processing of the resulting digitized data, providing access to the digitized content and the long term archiving of the data. This article provides an introduction to our services, workflows, insights and future plans at the Digitization department of the University Library.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 6

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR