Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Služby digitálnych univerzitných repozitárov s pridanou hodnotou / Services of digital repositories with a additional value

Autor: Marcela Kozejová Palkechová
Číslo: 1/2017 - mobilné aplíkácie v knižniaciach
Rubrika: Digitálny obsah /Digital content
Kľúčové slová: digitálny repozitár, akademické knižnice , digitálny obsah

Cieľom príspevku je priblížiť možnosti využitia digitálnych univerzitných repozitárov s dôrazom na takzvané služby s pridanou hodnotou. Tieto služby slúžia na rozšírenie štandardného využitia repozitára na akademickej pôde, čo zvýši atraktivitu nielen pre publikujúcich vedeckých pracovníkov, ale i pre používateľov.


Services of digital repositories with a additional value

Aim of this paper is to outline the possibilities of using digital university repositories with an emphasis on so-called value-added services. These services serve to extend the use of a standard repository in academia, which will increase the attractiveness not only for publishing researchers but also for users.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR