Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Mobilné zariadenia a ich využitie pri navigácii používateľa v knižnici / Mobile devices and their use for users navigation in the library

Autor: Lukáš Račko
Číslo: 1/2017 - mobilné aplíkácie v knižniaciach
Rubrika: Hlavné články/ Main Articles
Kľúčové slová: knižnice, mobilné aplikácie

GPS signál sme si už zvykli využívať pre navigáciu na cestách, avšak v uzavretých priestoroch to nie je možné, alebo je to veľmi nespoľahlivé. Preto sme skúmali iné spôsoby, ktorými by sme dokázali nahradiť GPS signál, ale zároveň dosiahnuť spoľahlivú navigáciu v knižnici. V našom príspevku analyzujeme existujúce metódy pre lokalizovanie a navigáciu používateľa v uzavretých priestoroch pomocou mobilných zariadení. Článok popisuje navigačnú aplikáciu pre mobilné zariadenia, vytvorenú pre knižnicu Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Lokalizácia používateľa je založená na metóde WIFI odtlačkov pozostávajúcej z dvoch fáz. V prvej sa vytvorí mapa signálov, obsahujúca intenzity signálov jednotlivých vysielačov, ktoré sme v priestore inštalovali. V druhej – navigačnej fáze sa pomocou euklidovskej vzdialenosti odhadne najpravdepodobnejšia pozícia používateľa. Pre zlepšenie presnosti lokalizácie a na prekonanie nedostatkov Wi-Fi technológie sa využívajú zabudované senzory – kompas a akcelerometer.


Mobile devices and their use for users navigation in the library

We got used to using GPS for navigation on trips, however, it is not possible or is very unreliable indoors. We have searched for different approaches to replace GPS and still achieve a reliable indoor navigation in library environment. Our article analyses existing methods for localization and navigation of user indoors with mobile devices. Article describes mobile aplication created for library of University of Economics in Bratislava. The localization is based on Wi-Fi fingerprinting method which consists of two phases. In the first one, radio map containing received signal strength from each known access point is created. The second – navigation phase is used to estimate user`s most likely position by calculating Euclidean`s distance to each possible position. To improve localization accuracy and to overcome weaknesses of Wi-Fi technology, built-in sensors such as accelerometer and compass are used.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR